zrób krok w przyszłość!

Zatrudnij sztuczną inteligencję

do motywowania i rozwoju pracowników,
by stworzyć środowisko pracy, w którym będą chcieli dawać z siebie to co najlepsze.

brzmi dobrze, ale...

jak zatrudnić sztuczną inteligencję?

Proces wdrożenia sztucznej inteligencji w obszarze motywowania i rozwoju pracowników wymaga pewnych przygotowań, które możesz zacząć już dziś od kartki papieru…

1

przygotowanie

ZBADAJ TEREN

Dowiedz się, jakie mogą być korzyści dla firmy i dla Ciebie osobiście, jakie są możliwości i ograniczenia, z jakimi wydatkami trzeba się liczyć oraz na czym polega wdrożenie i rozwoju rozwiązania.

jak zbadać teren?

Umów się z nami na spotkanie, a my opowiemy Ci o wszystkich aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji do motywowania i rozwoju. Napisz do nas przy pomocy formularza na dole strony.

STWÓRZMY PLAN

Nowatorskie działania wymagają starannie przygotowanego planu. Umówmy się na spotkanie, by w pełni wykorzystać możliwości i zaplanować najlepszy sposób wdrożenia sztucznej inteligencji w obszarze HR.

jak stworzymy plan?

Do stworzenia planu będą nam potrzebne informacje dotyczące np: wyzwań w obszarze HR, systemów IT wspomagających procesy HR, danych, które są i mogą zbierane. Na ich podstawie wspólnie stworzymy plan, który umożliwi rozpoczęcie wdrożenia.

?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) – dziedzina wiedzy zajmująca się tworzeniem i wykorzystaniem rozwiązań IT wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, których nie da się przedstawić w postaci algorytmów.

Termin wymyślił John McCarthy w 1956, a Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiowali ją jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”.

Rozwiązania sztucznej inteligencji są opracowywane na podstawie analizy dużej ilości danych np. dotyczących funkcjonowania umysłu i ludzkich zmysłów oraz projektowania na ich podstawie modeli zachowań i programów komputerowych symulujących te zachowania.

Zasadniczą zaletą i celem wykorzystania sztucznej inteligencji jest możliwość analizy ogromnej ilości danych, „wychwytywania” rządzących nimi reguł i wykorzystywania ich do podejmowania decyzji.

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do:

  • rekomendowania treści w systemach takich jak Netflix, Facebook, Google, Youtube,

  • rozpoznawania i syntezy języka naturalnego np. boty na stronach www wspomagające obsługę klienta,

  • rozpoznawania obrazu – rozpoznawanie twarzy, rozpoznawania pisma,

  • systemy diagnostyczne – rozpoznawanie chorób na podstawie symptomów,

  • automatyczne tłumaczenie tekstów,

  • wykrywanie nadużyć,

  • filtry antyspamowe,

  • samochody autonomiczne.

2

wdrożenie

ROZPOCZNIJ PIERWSZY PROJEKT

Być może dzięki współpracy z nami, właśnie Ty zostaniesz kierownikiem projektu wdrażania sztucznej inteligencji w Twojej firmie. Możesz liczyć na naszą pomoc w jego prowadzeniu.

jak rozpocząć projekt?

Pierwszy projekt wdrożenia sztucznej inteligencji w obszarze HR jest szczególnie ważny, bo wymaga zmiany myślenia dotyczącego: prowadzenie projektów, pozyskiwania i obróbki danych oraz ich wykorzystania do celów motywowania i rozwoju.

OBSERWUJ
EFEKTY

Wspólnie zmierzymy efekty pierwszego projektu i jego wpływ na wybrane wskaźniki biznesowe. Ułatwi to współpracę z zarządem i dalszy rozwój projektu.

jakie będą efekty?

Pierwsze korzyści będą odczuwalne już na etapie przygotowań, w ramach przygotowania rozwiązań, które umożliwią gromadzenie danych potrzebnych do uczenia systemów sztucznej inteligencji i stworzenia cyfrowych profili użytkowników.

3

rozwój

Wyznacz kolejne cele

Pozytywne efekty pierwszego projektu motywują do rozszerzania obszarów zastosowań, dodawania nowych funkcji w systemie i udoskonalania istniejących.

Co dalej?

Każda firma jest inna i ma inne wyzwania w obszarze HR, dlatego do projektów wdrażania sztuczne inteligencji podchodzimy agilowo, ustalamy wspólnie ogólny plan i mierzalne cele kolejnych etapów.

Udoskonalmy rozwiązanie

Rzeczywiste wykorzystanie systemu umożliwia stale jego doskonalenie. Duża ilość danych pomaga w poprawie jakości rekomendacji.

co zrobimy dalej?

Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję mają to do siebie, że muszą się uczyć. Im więcej mają danych tym lepszej jakości są ich rekomendacje. Z tego względu konieczne jest zaplanowanie okresu dostosowania systemu do specyfiki danej firmy.

a teraz najważniejsze...

co zyskasz?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do motywowania
i rozwoju pracowników to pakiet rozwiązań zapewniających wymierne efekty biznesowe. Płynące z niego korzyści
to przede wszystkim:

zwiększenie zaangażowania pracowników

jest możliwe dzięki analizie danych dotyczących przyczyn braku zaangażowania i podejmowaniu dziań naprawczych.

Co pozwoli zwiększyć zaangażowanie?

Kluczową przyczyną braku zaangażowania pracowników są relacje przełożony podwładny. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają między innymi diagnozowanie wypływu tego czynnika na wskaźniki zaangażowania i rekomendowane działania, które powinny być podjęte w celu ich naprawy wraz z rankingiem ich prognozowanej skuteczności. Wybór działań jest uzgadniany z zainteresowanymi stronami i zapisywany w celach rozwojowych na kolejny „okres rozliczeniowy”.

Poprawa
jakości
raportów

dotyczących motywowania i rozwoju jest możliwa dzięki systematycznej aktualizacji profili cyfrowych pracowników i automatyzacji ich wykorzystania.

jak poprawią się raporty?

W cyfrowych profilach pracowników są gromadzone dane na temat ich wiedzy, umiejętności, realizacji celów operacyjnych i rozwojowych, wyników biznesowych, wskaźników zmiany zachowań, zaangażowania itd.. W zależności od potrzeb biznesowych pracodawcy dane te mogą być zestawiane i raportowane w różnych formatach.

zredukowanie rotacji pracowników

jest możliwe dzięki zbieraniu i analizowania informacji na temat potrzeb poszczególnych osób oraz jakości relacji w zespole.

Co pozwoli zredukować rotację?

Według raportu Instytutu Gallupa z 2018 roku najczęstszą przyczyną zmiany pracy są relacje przełożony-podwładny, a kolejną relacje w zespole. Nasze rozwiązania umożliwiają pomiar wskaźników relacji w zespole oraz rekomendują działania mające na celu zapobieganie rotacji.

LEPSZE WYKORZYSTANIE bUDżETU

przeznaczanego na motywowanie pracowników jest możliwe dzięki precyzyjnemu diagnozowaniu ich potrzeb.

jak poprawić wykorzystanie budżetu?

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na precyzyjne diagnozowanie metod i czynników, które najbardziej motywują poszczególne osoby oraz rekomendowanie działań. które powinny zostać podjęte w celu poprawy ich wskaźników biznesowych

Lepsze wykorzystanie potencjału

pracowników jest możliwe dzięki monitorowaniu wpływu działań motywacyjnych i rozwojowych na wyniki biznesowe.

Jak lepiej wykorzystać potencjał?

Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają przetwarzanie bardzo dużej ilości informacji zgromadzonych w profilach cyfrowych pracowników. W szczególności możliwe jest monitorowanie wpływu działań motywacyjnych i rozwojowych na zmianę zachowań i wyniki biznesowe poszczególnych osób oraz rekomendowanie najskuteczniejszych działań.

sKUTECZNIEJSZE MOTYWOWANIE pracowników

jest możliwe dzięki diagnozowaniu kluczowych czynników motywujących poszczególne osoby.

co pozwoli skuteczniej motywować?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
to jeszcze nie wszystko...

w czym możemy ci pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług dopasowany do wyzwań i priorytetów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

OPTYMALIZACJA BUDŻETU ROZWOJOWego

Pracownicy rozwijają wiedzę i umiejętności na różne sposoby. Google i YouTube są najszybciej dostępnymi źródłami informacji. Dzięki monitorowaniu nauki nieformalnej możemy:

oraz jakie obszary wiedzy i umiejętności powinny być rozwijane w celu poprawy wskaźników biznesowych.

Dzięki analizie wpływu różnych form rozwojowych na wyniki biznesowe poszczególnych pracowników.

Zwiększenie EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ SZKOLEŃ

Tradycyjne metody pomiaru efektywności biznesowej szkoleń są pracochłonne i mało dokładne. Nasze rozwiązania oparte na data science pozwolają na:

która sprzyja poprawie ich jakości oraz ułatwia projektowanie działań rzeczywiście niezbędnych do poprawy wyników biznesowych.

która polega na ciągłej aktualizacji profili cyfrowych pracowników, którzy z takich działań korzystają.

PERSONALIZACJA działań ROZWOJOWYCH

Ma na celu skrócenia czasu przeznaczanego na naukę i zwiększenie jej efektywności oraz optymalizację budżetu rozwojowego i zwiększenie zaangażowania. By je zapewnić pomagamy:

dzięki monitorowaniu wskaźników realizacji zadań oraz wyników biznesowych osób i zespołów.

Wyniki biznesowe są najlepszym źródłem informacji zwrotnych na temat jakości działań motywacyjnych i rozwojowych.

Audyt Danych zbieranych w systemach IT

Brak odpowiedniej ilości i  jakości danych jest głównym ograniczeniem wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze motywowania i rozwoju pracowników. Przeprowadzana przez nas analiza danych ma na celu:

i jakie raporty dotyczących motywowania i rozwoju mogą być sporządzane.

w obszarze motywowania i rozwoju pracowaników w celu poprawy wyników biznesowych.

Modyfikacja SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH

ma na celu poprawę wyników biznesowych skali poszczególnych zespołów i całej firmy. Dzięki wykorzystaniu data science i algorytmów sztucznej inteligencji pomagamy w:

uzyskiwanych na podstawie danych zapisanych w profilach cyfrowych pracowników, które zawierają wskaźniki wykonania zadań.

które są wyznaczane na podstawie wskaźników realizacji celów biznesowych w kolejnych okresach „rozliczeniowych”.

POMIAR WSKAŹNIKÓW ZAANGAŻOWANIA

Od zaangażowania pracownika zależy jego podejście do rozwoju, kreatywność, innowacyjność,  wyniki biznesowe, itd.. Nasze rozwiązania wspomagają monitorowanie zaangażowanie przy pomocy:

Metody takie są stosowanie na początku projektu w celu sprawdzenia początkowe stanu zaangażowania pracowników.

Metody te pozwalają na identyfikację bardzo dużej ilości czynników braku zaangażowania.

o firmie

Od 2001 roku zajmujemy się e-learningiem i rozwiązaniami IT wspomagającymi rozwój
i motywowanie pracowników, początkowo pod firmą LearningLab S.C., a od roku 2009 pod firmą 2L Sp. z o.o. Wykorzystanie sztucznej inteligencji  w tym obszarze stwarza nowe, niezwykłe możliwości lepszego zaspokajania interesów pracodawców
i pracowników. Umożliwia tworzenie warunków, które sprzyjają zwiększaniu efektywności biznesowej i przyspieszają rozwój jednych
i drugich.

kontakt

Skontaktuj się z nami w celu zaaranżowania spotkania i poznania więcej szczegółów oferty i wdrożenia.

608 305 859