Personalizacja działań rozwojowych

Usługa polega na wdrożeniu rozwiązania wspomagającego motywowanie i rozwój pracowników. Szkoleniowcy i pracownicy HR coraz bardziej zdają sobie sprawę z faktu, że w dobie transformacji cyfrowej potrzebne jest elastyczne podejście do form, metod i treści rozwojowych. Są świadomi, że kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności uczenia się jest motywacja i zaangażowanie pracownika. Osobom zaangażowanym wystarczy dać […]

Zwiększenie efektywności biznesowej szkoleń

Usługa polega na analizie dotychczas gromadzonych danych dotyczących pomiaru wskaźników efektywności biznesowej działań rozwojowych oraz wdrożeniu rozwiązań data science, które takie pomiary umożliwiają. Chociaż model Kirkpatricka służący do mierzenia efektywności biznesowej szkoleń jest powszechnie znany w środowisku osób zajmujących się szkoleniami i rozwojem, to najczęściej stosowany jest tylko pomiar satysfakcji uczestników. Pomiar efektywności biznesowej na […]

Optymalizacja budżetu rozwojowego

Usługa ma na celu wdrożenie rozwiązań wspomagających promowanie, monitorowanie i mierzenie efektów różnych form nauki nieformalnej pracowników. Pomaga w zmianie metod planowania i realizowania budżetu szkoleniowego, kiedy zdarzają się sytuacje, że pracownicy nie chcą brać udziału w warsztatach zaplanowanych w budżecie, bo zdążyli rozwinąć potrzebne im umiejętności przy pomocy Google’a, YouTube’a lub kolegów. Tradycyjne metody […]

Pomiar wskaźników zaangażowania

Usługa polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu pomiaru wskaźników zaangażowania metodami Data Science. Najbardziej znaną metodą pomiaru zaangażowania pracowników jest ankieta 12Q, stosowana i stale doskonalona przez Instytut Gallupa. Niestety przeprowadzanie ankiet i wywiadów powoduje wzrost oczekiwań pracowników na działania sprzyjające zwiększeniu zaangażowania. Jeśli takie działania nie są planowane, skuteczniejszą metodą badania zaangażowania jest analiza danych […]

Weryfikacja systemów motywacyjnych

Usługa polega na analizie wskaźników stosowanych w tradycyjnych systemach motywacyjno-premiowych, które najczęściej polegają na ocenie przez przełożonego lub ocenie 360 stopni. Tylko do oceny i motywowania niektórych grup zawodowych stosowane są twarde wskaźniki. Ponadto opisy wykorzystywane do tak zwanej oceny behawioralnej bywają bardzo nieprecyzyjne. Dane z tego typu systemów ocen nie nadają się do tworzenia […]

Audyt Danych gromadzonych w systemach HR

Usługa analizy danych z różnych systemów IT z obszaru HR ma na celu sprawdzenie: na ile firma posiada dane umożliwiające tworzenie cyfrowych profili pracowników (Digital Body Language), jakie dane dotyczące efektywności biznesowej działań rozwojowych były i są gromadzone. Mierzalnym rezultatem usługi jest raport wskazujący, jakie dane można już wykorzystać i co z nimi zrobić oraz […]

Spersonalizowanie działań rozwojowych

Data driven learning design może być wykorzystywany na każdym etapie wdrażania sztucznej inteligencji do motywowania i rozwoju pracowników. W szczególności może być pierwszym krokiem w tym kierunku. Dzięki analizie haseł wpisywanych przez pracowników w wyszukiwarce może być diagnozowane zapotrzebowanie na tematykę działań rozwojowych, a analiza danych dotyczących wykorzystania różnych form materiałów e-learningowych może wspomagać decyzje […]

Lepsze wykorzystanie potencjału

Każdy z nas ma jakiś talent; nawet jeśli nie jest to talent związany bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami, warto by pracodawca był świadomy, jaki to talent jest i w jakiś sposób pomagał w jego rozwoju. Takie podejście buduje relacje w zespole i zwiększa zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Osoby, których talenty są doceniane, są bardziej otwarte na […]

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Szybki rozwój technologii sprawia, że coraz częściej o sukcesie biznesowym firm decyduje innowacyjność modelu biznesowego i zaangażowanie pracowników w realizację zadań. Niezaangażowani pracownicy nie są innowacyjni, nie mają poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy. Z tego względu tak ważne jest stałe monitorowanie wskaźników zaangażowania i podejmowanie działań naprawczych, kiedy to zaangażowanie spada. Warto zapoznać się z […]

Poprawa jakości raportów

Tradycyjne zarządzanie zasobami ludzkimi zakłada wykorzystanie profili osobowości w procesach rekrutacyjnych, opisów kompetencji w procesach motywowania i oceny okresowej oraz opisów celów rozwojowych wynikających z analizy potrzeb. Nowe technologie umożliwiają mierzenie tych samych wskaźników we wszystkich procesach HRowych. Takie podejście umożliwia precyzyjne diagnozowanie predyspozycji kandydatów, udzielanie informacji zwrotnej pracownikom oraz formułowanie szczegółowych zaleceń rozwojowych osobom, […]